sam songailo

ACC Skate Park

loresIMG_1175_02

photo: Emily Taylor

 

SamSongailo_SkatePark_Apr 2016_22_LoRes

photo: Sam Roberts

 

SamSongailo_SkatePark_Apr 2016_18_LoRes

photo: Sam Roberts

 

SamSongailo_SkatePark_Apr 2016_16_LoRes

photo: Sam Roberts

 

SamSongailo_SkatePark_Apr 2016_15_LoRes

photo: Sam Roberts

 

SamSongailo_SkatePark_Apr 2016_11_LoRes

photo: Sam Roberts

 

SamSongailo_SkatePark_Apr 2016_10_LoRes

photo: Sam Roberts

 

SamSongailo_SkatePark_Apr 2016_08_LoRes

photo: Sam Roberts

 

SamSongailo_SkatePark_Apr 2016_07_LoRes

photo: Sam Roberts

 

SamSongailo_SkatePark_Apr 2016_05_LoRes

photo: Sam Roberts

 

SamSongailo_SkatePark_Apr 2016_04_LoRes

SamSongailo_SkatePark_Apr 2016_12_LoRes

SamSongailo_SkatePark_Apr 2016_20_LoRes

Share Button